Tìm kiếm

Casting offline số lượng 4 – 5 diễn viên.

Thời gian casting: Nửa ngày