Tìm kiếm

Gồm có Dolly ( 4 thanh thẳng và 2 thanh cong) Boom tay 3m