Tìm kiếm

Thiết bị hỗ trợ bao gồm:
Dolly (5 thanh thẳng và 4 thanh cong)
Boom điện tử 5m