Tìm kiếm

– 1 Kịch bản TVC quay tối đa 1 ngày

– Số lượng diễn viên tối đa:

+ 1 diễn viên chính

+ 2 – 3 diễn viên phụ/quần chúng

1 bối cảnh ngoại không cần dựng sẵn hoặc 1 bối cảnh studio 

Make up cho tất cả diễn viên

Thiết bị: Máy quay sony FS7/A7S3

Đầu ra: 1 Video chất lượng 4k

Chat tư vấn viên

0936.414.195